[:ca]El nom de Déu és el Misericordiós[:es]El nombre de Dios es el Misericordioso [:]

[:ca]

logo-pdf

Descarregar l’arxiu

escutpapaPAPA FRANCESC
AUDIÈNCIA GENERAL

Plaça de Sant Pere
Dimecres, 13 de gener de 2016

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui comencem la catequesi sobre la misericòrdia en la perspectiva bíblica, per tal d’aprendre la misericòrdia escoltant allò que Déu mateix ens ensenya mitjançant la seva Paraula. Comencem per l’Antic Testament, que ens prepara i ens porta a la revelació plena de Jesucrist, en el qual es revela completament la misericòrdia del Pare.

En la Sagrada Escriptura, el Senyor és presentat com «Déu misericordiós». Aquest és el seu nom, mitjançant ell ens revela, per dir-ho així, el seu rostre i el seu cor. Ell mateix, com ens diu el Llibre de l’Èxode, revelant-se a Moisès s’autodefineix així: «El Senyor! Déu compassiu [misericordiós] i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor»* (34,6). Trobem també aquesta fórmula en altres textos, amb algunes variants, però sempre s’insisteix en la misericòrdia i en l’amor de Déu que no es cansa mai de perdonar (cf. Gn 4,2; Jl 2,13; Sl 86,15; 103,8; 145,8; Ne 9,17). Vegem juntes, una per una, aquestes paraules de la Sagrada Escriptura que ens parlen de Déu.

El Senyor és misericordiós: aquesta paraula evoca una actitud de tendresa, com la d’una mare envers el seu fill. De fet, la paraula hebraica emprada a la Bíblia fa pensar en les entranyes o també en la matriu de la mare. Per això, la imatge que suggereix és la d’un Déu que es commou i s’entendreix per nosaltres, com una mare quan agafa el seu nadó, desitjant només estimar, protegir, ajudar, disposada a donar-ho tot, fins i tot ella mateixa. Aquesta és la imatge que suggereix aquesta paraula. Un amor, per tant, que es pot definir en el bon sentit «visceral».

Després està escrit que el Senyor és «compassiu», en el sentit que té la gràcia, que té compassió i, en la seva grandesa, s’inclina sobre el qui és feble i pobre, sempre preparat per acollir, per comprendre, per perdonar. És com el pare de la paràbola explicada a l’Evangeli de Lluc (cf. Lc 15,11-32): un pare que no es tanca en el ressentiment per l’abandó del fill petit, en canvi continua esperant-lo —l’ha engendrat— i després corre vers ell i l’abraça, no li deixa ni acabar la seva confessió —com si li tapés la boca—, tan gran és l’amor i la joia que té per haver-lo retrobat; i després se’n va també a l’encontre del fill gran, que està enfadat i no vol fer cap celebració, el fill que s’ha quedat sempre a casa però vivint més com un servent que no pas com un fill, i també el pare s’inclina sobre ell, el convida a entrar, mira d’obrir el seu cor a l’amor, perquè ningú no quedi exclòs de la festa de la misericòrdia. La misericòrdia és una festa!

Aquest Déu misericordiós també es diu que és «lent per al càstig», literalment, ‘de respiració llarga’, és a dir amb la respiració profunda de la paciència i de la capacitat de suportar. Déu sap esperar, els seus temps no són els temps impacients del homes; ell és com el pagès savi que sap esperar, deixa temps perquè creixi la bona llavor, malgrat el jull (cf. Mt 13,24-30).

I finalment, el Senyor es proclama «ric en l’amor [i en la fidelitat]». Que n’és de bonica aquesta definició de Déu! Aquí hi és tot. Perquè Déu és gran i poderós, però aquesta grandesa i poder es despleguen en l’amor, nosaltres tan petits, tan incapaços. La paraula amor, utilitzada aquí, significa l’afecte, la gràcia, la bondat. No és l’amor de telenovel·la… És l’amor que fa el primer pas, que no depèn dels mèrits humans sinó d’una gratuïtat immensa. És la preocupació divina que res no pot aturar, ni tan sols el pecat, perquè sap anar més enllà del pecat, vèncer el mal i perdonar-lo.

Una fidelitat sense límits: aquesta és l’última paraula de la revelació de Déu a Moisès. La fidelitat de Déu no falla mai, perquè el Senyor és el Vigilant que, com diu el Salm, no s’adorm, sinó que vetlla contínuament sobre nosaltres per portar-nos a la vida:

«Que no deixi relliscar el teu peu
ni s’adormi el qui et guarda.
Mai no dorm ni s’abalteix
el guardià d’Israel.

[…]

El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.» (121,3-4.7-8)

I aquest Déu misericordiós és fidel en la seva misericòrdia, i sant Pau diu una cosa bonica: encara que tu no li siguis fidel, ell serà sempre fidel perquè no pot renegar d’ell mateix. La fidelitat en la misericòrdia és pròpiament l’ésser de Déu. I per això Déu és totalment i sempre fiable, una presència sòlida i estable. Aquesta és la certesa de la nostra fe. I aleshores, en aquest Jubileu de la Misericòrdia, confiem-nos totalment a ell, i experimentem la joia de ser estimats per aquest «Déu compassiu [misericordiós] i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor [i en la fidelitat]».

Traducció inicial de Josep M. Torrents per a Catalunya Religió, revisada

* Veureu que dins la cita hi ha algun fragment entre claudàtors [ ]. La raó és que la traducció de les cites bíbliques al català la traiem de la BCI (Bíblia catalana. Traducció interconfessional), i en aquesta cita concreta no era ben bé igual que la versió que fa servir el Sant Pare, i hem cregut necessari incloure algun fragment o expressió que a la traducció de la BCI no hi surt.

[:es]

logo-pdf

Descargar archivo

escutpapaPAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL

Aula Pablo VI
Miércoles, 13 de enero de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy iniciamos las catequesis sobre la misericordia según la perspectiva bíblica, para aprender sobre la misericordia escuchando lo que Dios mismo nos enseña con su Palabra. Iniciamos por el Antiguo Testamento, que nos prepara y nos conduce a la revelación plena de Jesucristo, en quien se revela de forma plena la misericordia del Padre.

En las Sagradas Escrituras, se presenta al Señor como «Dios misericordioso». Este es su nombre, a través del cual Él nos revela, por así decir, su rostro y su corazón. Él mismo, como narra el Libro del Éxodo, revelándose a Moisés se autodefinió como: «Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad» (34, 6). También en otros textos volvemos a encontrar esta fórmula, con alguna variación, pero siempre la insistencia se coloca en la misericordia y en el amor de Dios que no se cansa nunca de perdonar (cf. Gn 4, 2; Gl 2, 13; Sal 86, 15; 103, 8; 145, 8; Ne 9, 17). Veamos juntos, una por una, estas palabras de la Sagrada Escritura que nos hablan de Dios.

El Señor es «misericordioso»: esta palabra evoca una actitud de ternura como la de una madre con su hijo. De hecho, el término hebreo usado en la Biblia hace pensar en las vísceras o también en el vientre materno. Por eso, la imagen que sugiere es la de un Dios que se conmueve y se enternece por nosotros como una madre cuando toma en brazos a su niño, deseosa sólo de amar, proteger, ayudar, lista para donar todo, incluso a sí misma. Esa es la imagen que sugiere este término. Un amor, por lo tanto, que se puede definir en sentido bueno «visceral».

Después está escrito que el Señor es «compasivo» en el sentido que nos concede la gracia, tiene compasión y, en su grandeza, se inclina sobre quien es débil y pobre, siempre listo para acoger, comprender y perdonar. Es como el padre de la parábola del Evangelio de san Lucas (cf. Lc 15, 11-32): un padre que no se cierra en el resentimiento por el abandono del hijo menor, sino que al contrario continúa esperándolo —lo ha generado— y después corre a su encuentro y lo abraza, no lo deja ni siquiera terminar su confesión —como si le cubriera la boca—, qué grande es el amor y la alegría por haberlo reencontrado; y después va también a llamar al hijo mayor, que está indignado y no quiere hacer fiesta, el hijo que ha permanecido siempre en la casa, pero viviendo como un siervo más que como un hijo, y también sobre él el padre se inclina, lo invita a entrar, busca abrir su corazón al amor, para que ninguno quede excluso de la fiesta de la misericordia. ¡La misericordia es una fiesta!

De este Dios misericordioso se dice también que es «lento a la ira», literalmente, «largo en su respiración», es decir, con la respiración amplia de paciencia y de la capacidad de soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impacientes de los hombres; Él es como un sabio agricultor que sabe esperar, deja tiempo a la buena semilla para que crezca, a pesar de la cizaña (cf. Mt 13, 24-30).

Y por último, el Señor se proclama «rico en clemencia y lealtad». ¡Qué hermosa es esta definición de Dios! Aquí está todo. Porque Dios es grande y poderoso, pero esta grandeza y poder se despliegan en el amarnos, nosotros así pequeños, así incapaces. La palabra «clemencia», aquí utilizada, indica el afecto, la gracia, la bondad. No es un amor de telenovela… Es el amor que da el primer paso, que no depende de los méritos humanos sino de una inmensa gratuidad. Es la solicitud divina a la que nada puede detener, ni siquiera el pecado, porque sabe ir más allá del pecado, vencer el mal y perdonarlo.

Una «lealtad» sin límites: he aquí la última palabra de la revelación de Dios a Moisés. La fidelidad de Dios nunca falla, porque el Señor es el guardián que, como dice el Salmo, no se duerme sino que vigila continuamente sobre nosotros para llevarnos a la vida:

«No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme; no duerme ni reposa
el guardián de Israel.
[…]
El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;
el Señor guarda tu entradas
y salidas
ahora y por siempre» (121,3-4.7-8).

Este Dios misericordioso es fiel en su misericordia, y san Pablo dice algo bonito: si tú le eres infiel, Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. La fidelidad en la misericordia es el ser de Dios. Y por esto Dios es totalmente y siempre confiable. Una presencia sólida y estable. Esta es la certeza de nuestra fe. Entonces, en este Jubileo de la Misericordia, confiemos totalmente en Él, y experimentemos la alegría de ser amados por este «Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad».

Saludos

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica —veo que hay una tropa argentino-uruguaya por ahí—. Llenos de confianza en el Señor, acojámonos a Él, para experimentar la alegría de ser amados por un Dios misericordioso, clemente y compasivo.

[:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Catequesis del Papa. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.