[:ca]Visitar els malalts i els qui estan a la presó[:es]Visitar a los enfermos y los que están en prisión[:]

[:ca]

Descarregar arxiu

PAPA FRANCESC
AUDIÈNCIA GENERAL

Dimecres, 9 de novembre de 2016

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

La vida de Jesús, sobretot els tres anys del seu ministeri públic, va ser una incessant trobada amb les persones. Entre aquests els malalts tenien un lloc especial. Quantes pàgines dels evangelis expliquen aquestes trobades! El paralític, el cec, el leprós, l’endimoniat, l’epilèptic, i innombrables malalts de tota mena… Jesús es va fer proper a cadascun d’ells i els va guarir amb la seva presència i amb el poder de la seva força guaridora. Per tant, no pot mancar, entre les obres de misericòrdia, la de visitar i assistir les persones malaltes.

Juntament amb aquesta, podem afegir també la de ser propers a les persones que són a la presó. De fet, tant els malalts com els empresonats viuen en un estat que limita la seva llibertat. I és quan ens falta, que ens adonem de com n’és d’important! Jesús ens ha donat la possibilitat de ser lliures malgrat els límits de la malaltia i de les privacions. Ell ens ofereix la llibertat que neix del nostre encontre amb ell i del nou sentit que aquest encontre porta a la nostra condició personal.

Amb aquestes obres de misericòrdia el Senyor ens convida a un gest de gran humanitat: compartir. Recordem aquesta paraula: compartir. El qui està malalt sovint se sent sol. No podem amagar que, sobretot en els nostres dies, quan hom està malalt es fa l’experiència més profunda de la soledat que travessa gran part de la vida. Una visita pot fer que la persona malalta se senti menys sola i una mica de companyia és una medecina immillorable! Un somriure, una carícia, una encaixada de mans són gestos senzills, però molt importants per a qui se sent abandonat a si mateix. Quantes persones es dediquen a visitar els malalts als hospitals o a casa seva! És una obra de voluntariat impagable. Quan es fa en el nom del Senyor, aleshores es converteix també en expressió eloqüent i eficaç de misericòrdia. No deixem soles les persones malaltes! No els privem de trobar alleujament, i a nosaltres de ser enriquits per la proximitat de qui pateix. Els hospitals són veritables “catedrals del dolor”, on, però, es fa evident també la força de la caritat que dóna suport i manifesta compassió.

Per la mateixa raó, penso en tots aquells que estan tancats a la presó. Jesús no se n’ha oblidat. Posant la visita als empresonats entre les obres de misericòrdia, ens ha volgut invitar a no jutjar ningú. És veritat, si algú és a la presó és perquè ha obrat malament, no ha respectat la llei ni la convivència ciutadana. Per això a la presó està complint la seva pena. Però malgrat la cosa que un empresonat pugui haver fet, ell sempre és estimat de Déu. Qui pot entrar a l’interior de la consciència per entendre què prova? Qui pot comprendre’n el dolor i el remordiment? És massa fàcil rentar-se les mans afirmant que ha obrat malament. Un cristià és cridat a fer-se’n càrrec, perquè qui s’ha equivocat comprengui el mal que ha fet i prengui consciència en el seu interior. La manca de llibertat és sens dubte una de les privacions més grans per a l’ésser humà. Si a això s’hi afegeix la degradació per les condicions sovint desproveïdes d’humanitat en les quals aquestes persones es veuen obligades a viure, llavors és realment quan un cristià se sent provocat a fer tot el possible per a restituir-los la dignitat.

Visitar les persones empresonades és una obra de misericòrdia que sobretot avui assumeix un valor particular per les diverses formes de justicialisme a què ens veiem sotmesos. Que ningú no assenyali amb el dit ningú. Siguem tots instruments de misericòrdia, amb actituds de compartir i de respecte. Penso sovint en els empresonats… hi penso sovint, els porto en el cor. Em pregunto què els ha portat a delinquir i com han pogut cedir a les diferents formes de mal. Això no obstant, junt amb aquest pensament sento que tots necessiten proximitat i tendresa, perquè la misericòrdia de Déu fa meravelles. Quantes llàgrimes he vist caure per les galtes dels empresonats que potser mai a la vida no havien plorat, i això només perquè s’han sentit acollits i estimats.

I no oblidem que també Jesús i els Apòstols han tingut l’experiència de la presó. En els relats de la Passió coneixem els sofriments als quals el Senyor va estar sotmès: capturat, tractat com un criminal, escarnit, flagel·lat, coronat d’espines… Ell, l’únic Innocent! I també sant Pere i sant Pau van ser a la presó (cf. Ac 12,5; Fl 1,12-17). Diumenge passat —que va ser el diumenge del Jubileu dels reclusos— a la tarda, va venir a trobar-me un grup de presoners de Pàdua. Els vaig preguntar què farien l’endemà, abans de tornar a Pàdua. Em van dir: «Anirem a la presó Mamertina per compartir l’experiència de sant Pau.» És bonic. Sentir això em va agradar. Aquests presoners volien trobar Pau presoner. És una cosa bonica, a mi em va fer bé. I també allà, a la presó, van pregar i evangelitzar. És commovedora la pàgina dels Fets dels Apòstols on s’explica l’empresonament de Pau: se sentia sol i desitjava que algun dels amics l’anés a visitar (cf. 2 Tm 4,9-15). Se sentia sol perquè la gran majoria l’havia deixat sol… el gran Pau.

Aquestes obres de misericòrdia, com veiem, són antigues, i tanmateix sempre actuals. Jesús va deixar el que estava fent par anar a visitar la sogra de Pere; una obra antiga de caritat. Jesús la va fer. No caiguem en la indiferència, siguem instruments de la misericòrdia de Déu. Tots nosaltres podem ser instruments de la misericòrdia de Déu i això ens farà més bé a nosaltres que als altres, perquè la misericòrdia passa a través d’un gest, d’una paraula, d’una visita, i aquesta misericòrdia és un acte per tornar joia i dignitat a qui l’ha perduda.

Traducció inicial de Josep M. Torrents per a Catalunya Religió, revisada

 [:es]

Descargar archivo

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL

Miércoles, 9 de noviembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La vida de Jesús, sobre todo en los tres años de su ministerio público, fue un incesante encuentro con las personas. Entre ellas, un lugar especial lo tuvieron los enfermos. ¡Cuántas páginas de los Evangelios narran estos encuentros! El paralítico, el ciego, el leproso, el endemoniado, el epiléptico, e innumerables enfermos de todo tipo… Jesús se ha hecho cercano a cada uno de ellos y les ha sanado con su presencia y el poder de su fuerza sanadora. Por lo tanto, no puede faltar, entre las Obras de misericordia, la de visitar y atender a las personas enfermas.

Junto a esta podemos incluir también la de estar cerca de las personas que se encuentran en la cárcel. De hecho, tanto los enfermos como los encarcelados viven en una condición que limita su libertad. ¡Y precisamente cuando nos falta, nos damos cuenta de cuánto sea preciosa! Jesús nos ha donado la posibilidad de ser libres no obstante los límites de la enfermedad y de las restricciones. Él nos ofrece la libertad que proviene del encuentro con Él y del sentido nuevo que este encuentro da a nuestra condición personal.

Con estas Obras de misericordia el Señor nos invita a un gesto de gran humanidad: el compartir. Recordemos esta palabra: el compartir. Quien está enfermo, muchas veces se siente solo. No podemos esconder que, sobre todo en nuestros días, precisamente en la enfermedad se adquiere la experiencia más profunda de la soledad que atraviesa gran parte de la vida. Una visita puede hacer que una persona enferma se sienta menos sola, y un poco de compañía ¡es una estupenda medicina! Una sonrisa, una caricia, un apretón de manos son gestos simples, pero muy importantes para quien se siente abandonado. ¡Cuántas personas se dedican a visitar a los enfermos en los hospitales o en sus casas! Es una obra de voluntariado impagable. Cuando es realizada en el nombre del Señor, entonces se convierte también en expresión elocuente y eficaz de misericordia. ¡No dejemos a las personas enfermas solas! No les impidamos encontrar alivio y a nosotros ser enriquecidos por la cercanía, de quien sufre. Los hospitales son verdaderas «catedrales del dolor», donde sin embargo se hace evidente la fuerza de la caridad que sostiene y siente compasión.

De la misma manera, pienso en quienes están encerrados en la cárcel. Jesús ni siquiera se ha olvidado de ellos. Poniendo la visita a los encarcelados entre las obras de misericordia, ha querido invitarnos, ante todo, a no erigirnos jueces de nadie. Claro, si uno está en la cárcel es porque se ha equivocado, no ha respetado la ley y la convivencia civil. Por eso está cumpliendo su pena en la prisión. Pero sea lo que sea que haya hecho un preso, él siempre es amado por Dios. ¿Quién puede entrar en la intimidad de su conciencia para entender lo que siente? ¿Quién puede comprender el dolor y el remordimiento? Es demasiado fácil lavarse las manos afirmando que se ha equivocado. Un cristiano está llamado, más bien, a hacerse cargo, para que quien se haya equivocado comprenda el mal hecho y vuelva en sí mismo. La falta de libertad, es sin duda, una de las privaciones más grandes para el ser humano. Si a esta se añade el degrado por las condiciones, a menudo, carentes de humanidad en la cuales estas personas tienen que vivir, entonces, realmente es el caso en el que un cristiano se siente estimulado para hacer de todo para restituir su dignidad.

Visitar a las personas en la cárcel es una obra de misericordia que sobre todo hoy asume un valor particular por las distintas formas de justicialismo al cual estamos expuestos. Por ello, que nadie señale con el dedo a alguien. Sino, que todos nos volvamos instrumentos de misericordia, con actitudes de compartir y de respeto. Pienso a menudo en los presos… pienso a menudo, les llevo en el corazón. Me pregunto qué les ha llevado a delinquir y cómo han podido ceder a las diversas formas de mal. Y no obstante, junto a estos pensamientos siento que todos necesitan cercanía y ternura, porque la misericordia de Dios cumple prodigios. Cuántas lágrimas he visto caer por las mejillas de reclusos que quizás jamás habían llorado en su vida; y esto sólo porque se sintieron acogidos y amados.

Y no nos olvidemos que también Jesús y los apóstoles experimentaron la prisión. En las narraciones de la Pasión conocemos los sufrimientos a los que el Señor fue sometido: capturado, arrastrado como un malhechor, burlado, flagelado, coronado con espinas… Él, ¡el único inocente! Y también san Pedro y san Pablo estuvieron en la cárcel (cf At 12, 5; Fil 1,12-17). El domingo pasado —que fue el domingo del Jubileo de los reclusos— por la tarde vino a visitarme un grupo de reclusos padovanos. Les pregunté que harían al día siguiente, antes de volver a Padua. Me dijeron: «iremos a la cárcel Mamertino para compartir la experiencia de san Pablo». Es bonito, oír decir esto me hizo bien. Estos presos querían encontrar al Pablo prisionero. Es una cosa bonita, a mí me hizo bien. También ahí, en prisión, rezaron y evangelizaron. Es conmovedora la página de los Hechos de los Apóstolos en la cual se narra la reclusión de Pablo: se sentía solo y deseaba que alguno de sus amigos le visitase (cf 2 Tm 4,9-15). Se sentía solo porque la mayoría le había dejado solo… al gran Pablo.

Estas obras de misericordia, como se ve, son antiguas, y no obstante, siempre actuales. Jesús dejó lo que estaba haciendo para ir a visitar a la suegra de Pedro; una obra antigua de caridad. Jesús lo consiguió. No caigamos en la indiferencia, sino convirtámonos en instrumentos de la misericordia de Dios. Todos nosotros podemos ser instrumentos de la misericordia de Dios y esto hará más bien a nosotros que a los demás porque la misericordia pasa a través de un gesto, una palabra, una visita y esta misericordia es un acto para devolver alegría y dignidad a quien la ha perdido.

Saludos

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a que sean valientes y abran el corazón a Dios y a los hermanos, de modo que sean instrumentos de la misericordia y ternura de Dios, que restituye la alegría y la dignidad a quienes la han perdido. Muchas gracias.

 [:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Catequesis del Papa. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.