[:ca]Pregar pels vius i pels difunts[:es]Rezar por los vivos y por los difuntos[:]

[:ca]

Descarregar arxiu

PAPA FRANCESC
AUDIÈNCIA GENERAL

Dimecres, 30 de novembre de 2016

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

Amb la catequesi d’avui acabem el cicle dedicat a la misericòrdia. Les catequesis s’acaben, però la misericòrdia ha de continuar! Donem gràcies al Senyor per tot això i guardem-ho en el cor com a consol i reconfort.

La darrera obra de misericòrdia espiritual demana que preguem pels vius i pels difunts. A aquesta hi podem afegir també la darrera obra de misericòrdia corporal, que crida a enterrar els morts. Aquesta última petició pot semblar una mica estranya, i en canvi, en algunes zones del món que viuen sota el flagell de la guerra, amb bombardejos que de dia i de nit sembren la por, i les víctimes innocents, aquesta obra és tristament actual. La Bíblia presenta un bonic exemple en aquest sentit: el del vell Tobies, que, posant la seva vida en perill, enterrava els morts malgrat la prohibició del rei (cf. Tb 1,17-19; 2,2-4). Avui també hi ha qui arrisca la vida enterrant les pobres víctimes de les guerres. Per tant, aquesta obra de misericòrdia corporal no és lluny de la nostra vida diària. I ens fa pensar en el que s’esdevé el Divendres Sant, quan Maria Verge, amb Joan i algunes dones eren a prop de la creu de Jesús. Després de la seva mort, va venir Josep d’Arimatea, un home ric, membre del Sanedrí, que es va convertir en deixeble de Jesús, i li va oferir la seva tomba nova, excavada a la roca. Va anar personalment a Pilat i li va demanar el cos de Jesús: una veritable obra de misericòrdia feta amb gran valor (cf. Mt 27,57-60)! Per als cristians, l’enterrament és un acte de pietat, però també un acte de gran fe. Dipositem a la tomba el cos dels nostres estimats, amb l’esperança de la seva resurrecció (cf. 1Co 15,1-34). Aquest és un ritus que continua molt fort i sentit en el nostre poble, i que troba ressonàncies especials en aquest mes de novembre dedicat en particular al record i a la pregària pels difunts.

Pregar pels difunts és, sobretot, un signe d’agraïment pel testimoni que ens han deixat i el bé que han fet. És un agraïment al Senyor per haver-nos-els donat i pel seu amor i la seva amistat. L’Església prega pels morts de manera particular durant la santa missa. Diu el sacerdot: «Recordeu-vos, Senyor, dels vostres fidels, que ens han precedit amb el senyal de la fe i que ara dormen el son de la pau. A ells, i a tots els qui reposen en Crist, us preguem que els doneu estada en el lloc del consol, de la llum i de la pau» (Cànon romà). Un record simple, eficaç, ple de significat, perquè confia els nostres estimats a la misericòrdia de Déu. Preguem amb esperança cristiana que siguin amb ell al paradís, esperant retrobar-nos junts en aquell misteri d’amor que no comprenem, però que sabem que és cert perquè és una promesa que Jesús ha fet. Tots ressuscitarem i tots ens quedarem sempre amb Jesús, amb ell.

El record dels fidels difunts no ha de fer que ens oblidem de pregar també pels vius, que junt amb nosaltres s’enfronten cada dia a les proves de la vida. La necessitat d’aquesta pregària és encara més evident si la posem a la llum de la professió de fe que diu: «Crec en la comunió dels sants.» És el misteri que expressa la bellesa de la misericòrdia que Jesús ens ha revelat. La comunió dels sants, de fet, indica que tots estem immersos en la vida de Déu i que vivim del seu amor. Tots, vius i difunts, estem en comunió, és a dir com en una unió; units en la comunitat de tots els qui han rebut el baptisme i d’aquells que s’han alimentat del Cos de Crist i formen part de la gran família de Déu. Tots som la mateixa família, units. I per això preguem els uns pels altres.

Quantes maneres diferents hi ha per a pregar pel nostre proïsme! Totes són vàlides i acceptades per Déu si es fan amb el cor. Penso de manera particular en les mares i els pares que beneeixen els seus fills al matí i al vespre. Encara hi ha algunes famílies que tenen aquest costum: beneir el fill és una pregària; penso en la pregària per les persones malaltes, quan anem a veure-les i preguem per elles; en la pregària silenciosa, a vegades amb llàgrimes als ulls, en tantes situacions difícils per les quals cal pregar. Ahir va venir a missa a Santa Marta un bon home, un empresari. Aquell home jove havia de tancar la seva fàbrica perquè no se’n sortia, i plorava dient: «No em veig amb cor de deixar sense feina més de cinquanta famílies. Jo podria declarar la fallida de l’empresa: me’n vaig a casa amb els meus diners, però el meu cor plorarà tota la vida per aquestes cinquanta famílies.» Aquest és un bon cristià que prega amb les obres: ha vingut a missa a pregar perquè el Senyor li doni una sortida, no sols per a ell, sinó també per a les cinquanta famílies. Aquest és un home que sap pregar, amb el cor i amb els fets, sap pregar pel proïsme. Es troba en una situació difícil. I no busca el camí més fàcil: «Que s’espavilin.» Aquest és un cristià. M’ha fet tant de bé sentir-lo! I potser n’hi ha tants així, en aquest moment en què tanta gent pateix perquè no tenen feina; penso també en l’agraïment per una bona notícia que afecta un amic, un parent, un col·lega…: «Gràcies, Senyor, per aquesta cosa bonica!», també això és pregar pels altres! Donar gràcies al Senyor quan les coses van bé. A vegades, com diu sant Pau, «no sabem pregar com cal, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar» (Rm 8,26). És l’Esperit que prega dintre nostre. Obrim, doncs, el nostre cor, de manera que l’Esperit Sant, mirant els desitjos que són en el més profund del cor, els pugui purificar i dur a terme. Això no obstant, per a nosaltres i per als altres, demanem sempre que es faci la voluntat de Déu, com en el parenostre, perquè la seva voluntat és sens dubte el bé més gran, el bé d’un Pare que no ens abandona mai: pregar i deixar que l’Esperit Sant pregui en nosaltres. Això és bonic en la vida: prega agraint, lloant Déu, demanant alguna cosa, plorant quan hi ha alguna dificultat, com la d’aquell home. Però que el cor estigui sempre obert a l’Esperit perquè pregui en nosaltres, amb nosaltres i per nosaltres.

En acabar aquestes catequesis sobre la misericòrdia, comprometem-nos a pregar els uns pels altres perquè les obres de misericòrdia corporals i espirituals marquin cada vegada més l’estil de la nostra vida. Les catequesis, com ja he dit al començament, s’acaben aquí. Hem seguit el recorregut de les catorze obres de misericòrdia, però la misericòrdia continua i l’hem de dur a la pràctica d’aquestes catorze maneres. Gràcies.

Traducció inicial de Josep M. Torrents per a Catalunya Religió, revisada

[:es]

Descargar archivo

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles, 30 de noviembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Con la catequesis de hoy concluimos el ciclo dedicado a la misericordia. Aunque las catequesis terminan, ¡la misericordia debe continuar! Damos las gracias al Señor por todo esto y conservémoslo en el corazón como consolación y conforto.

La última obra de misericordia espiritual pide rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. A esta podemos unir también la última obra de misericordia corporal que invita a sepultar a los muertos. Esta última puede parecer una petición extraña; en cambio, en algunas zonas del mundo que viven bajo el flagelo de la guerra, con bombardeos que día y noche siembran miedo y víctimas inocentes, esta obra es tristemente actual. La Biblia tiene un hermoso ejemplo al respecto: el del viejo Tobías, quien, aun arriesgando su propia vida, sepultaba a los muertos no obstante la prohibición del rey (Cf. Tob 1, 17-19; 2, 2-4). También hoy hay quien arriesga la vida para dar sepultura a las pobres víctimas de las guerras. Por lo tanto, esta obra de misericordia corporal no es lejana de nuestra existencia cotidiana. Y nos hace pensar a lo que sucede el Viernes Santo, cuando la Virgen María, con Juan y algunas mujeres estaban ante la cruz de Jesús. Después de su muerte, fue José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, pero convertido en discípulo de Jesús, y ofreció para él su sepulcro nuevo, excavado en la roca. Fue personalmente donde Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús: una verdadera obra de misericordia hecha con gran valor (Cf. Mt 27, 57-60). Para los cristianos, la sepultura es un acto de piedad, pero también un acto de gran fe. Depositamos en la tumba el cuerpo de nuestros seres queridos, con la esperanza de su resurrección (Cf. 1 Cor 15, 1-34). Este es un rito que perdura muy fuerte y sentido en nuestro pueblo, y que encuentra una resonancia especial este mes de noviembre dedicado, en particular, al recuerdo y a la oración por los difuntos.

Rogar por los difuntos es, sobre todo, una muestra de agradecimiento por el testimonio que han dejado y el bien que han hecho. Es un agradecimiento al Señor por habérnoslos donado y por su amor y su amistad. La Iglesia ruega por los difuntos de manera particular durante la Santa Misa. Dice el sacerdote: «Acuérdate, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz» (Canon romano). Un recuerdo simple, eficaz, lleno de significado, porque encomienda a nuestros seres queridos a la misericordia de Dios. Oremos con esperanza cristiana para que estén con Él en el paraíso, en la espera de encontrarnos juntos en ese misterio de amor que no comprendemos, pero que sabemos que es verdadero porque es una promesa que Jesús hizo. Todos resucitaremos y todos permaneceremos por siempre con Jesús, con Él.

El recuerdo de los fieles difuntos no debe hacernos olvidar también rezar por los vivos, que junto a nosotros se enfrentan las pruebas de la vida cada día. La necesidad de esta oración es todavía más evidente si la enfocamos desde la profesión de fe que dice: «Creo en la comunión de los santos». Es el misterio que expresa la belleza de la misericordia que Jesús nos ha revelado. La comunión de los santos, precisamente, indica que todos estamos inmersos en la vida de Dios y vivimos en su amor. Todos, vivos y difuntos, estamos en la comunión, es decir, como una unión; unidos en la comunidad de cuantos han recibido el Bautismo, y de los que se han nutrido del Cuerpo de Cristo y forman parte de la gran familia de Dios. Todos somos de la misma familia, unidos. Y por eso rezamos los unos por los otros.

¡Cuántas maneras distintas hay para rezar por nuestro prójimo! Son todas válidas y aceptadas por Dios si se hacen con el corazón. Pienso en particular en las mamás y en los papás que bendicen a sus hijos por la mañana y por la noche. Todavía existe esa costumbre en algunas familias: bendecir al hijo es una oración; pienso en la oración por las personas enfermas, cuando vamos a verles y rezamos por ellos; en la intercesión silenciosa, a veces con lágrimas, en tantas situaciones difíciles por las que rezar. Ayer vino a Misa en Santa Marta un buen hombre, un empresario. Ese hombre joven tiene que cerrar su fábrica porque no puede y lloraba diciendo: «no soy capaz dejar sin trabajo a más de 50 familias. Podría declarar la bancarrota de la empresa: me voy a casa con mi dinero, pero mi corazón llorará toda la vida por estas 50 familias». Este es un buen cristiano que reza con las obras: vino a misa para rezar para que el Señor les dé una salida, no solo para él, sino para las 50 familias. Este es un hombre que sabe rezar, con el corazón y con los hechos, sabe rezar por el prójimo. Está en una situación difícil. Y no busca la salida más fácil: «que se las apañen». Este es un cristiano. ¡Me ha hecho mucho bien escucharle! Y quizás hay muchos así, hoy, en este momento en el cual tanta gente sufre por la falta de trabajo; pienso también en el agradecimiento por una bonita noticia que se refiere a un amigo, a un pariente, a un compañero…: «¡Gracias, ¡Señor, por esta cosa bonita!, eso también es rezar por los demás. Dar las gracias al Señor cuando las cosas son bonitas. A veces, como dice San Pablo, «no sabemos rezar como es debido; pero es el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos inefables» (Rom 8, 26). Es el Espíritu que reza dentro de nosotros. Abramos, entonces, nuestro corazón, de manera que el Espíritu Santo, escrutando los deseos que están en lo más profundo, los pueda purificar y conseguir que se realicen. De todos modos, por nosotros y por los demás, siempre pidamos que se haga la voluntad de Dios, como en el Padre Nuestro, porque su voluntad es seguramente el bien más grande, el bien de un Padre que no nos abandona nunca: rezar y dejar que el Espíritu Santo rece por nosotros. Y esto es bonito en la vida: reza agradeciendo, alabando a Dios, pidiendo algo, llorando cuando hay alguna dificultad, como la de ese hombre. Pero que el corazón esté siempre abierto al Espíritu para que rece en nosotros, con nosotros y por nosotros.

Concluyendo estas catequesis sobre la misericordia, esforcémonos en rezar los unos por los otros para que las obras de misericordia corporales y espirituales se conviertan cada vez más en el estilo de nuestra vida. Las catequesis, como he dicho al principio, terminan aquí. Hemos hecho el recorrido de las 14 obras de misericordia, pero la misericordia continua y debemos ejercerla a través de estos 14 modos.

Gracias.

 [:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Catequesis del Papa. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.