[:ca]Misericòrdia i diàleg – Audiència jubilar[:es] Misericordia y diálogo – Audiencia jubilar[:]

[:ca]

Descarregar arxiu

PAPA FRANCESC
AUDIÈNCIA JUBILAR

Dissabte, 22 d’octubre de 2016

Benvolguts germans i germanes, bon dia!

El fragment de l’Evangeli de Joan que hem escoltat (cf. 4,6-15) narra l’encontre de Jesús amb una dona samaritana. El que impressiona d’aquest encontre és el diàleg molt intens entre la dona i Jesús. Això ens permet avui subratllar un aspecte molt important de la misericòrdia, que és precisament el diàleg.

El diàleg permet a les persones conèixer-se i comprendre les exigències les unes de les altres. Sobretot és un senyal de gran respecte, perquè posa les persones en actitud d’escolta i en la condició d’acollir els millors aspectes de l’interlocutor. En segon lloc, el diàleg és expressió de caritat, perquè, malgrat no ignorar les diferències, pot ajudar a cercar i a compartir el bé comú. A més, el diàleg ens convida a posar-nos davant l’altre veient-lo com un do de Déu, que ens interpel·la i ens demana ser reconegut.

Moltes vegades no trobem els germans, malgrat viure al seu costat, sobretot quan fem prevaldre la nostra posició davant la de l’altre. No dialoguem quan no escoltem suficientment o quan tendim a interrompre l’altre per a demostrar que tenim raó. Però, ¿quantes vegades, quantes vegades hem escoltat una persona, la tallem i diem: «No, no, no és així!», i no deixem que la persona acabi d’explicar el que vol dir? I això impedeix el diàleg: això és una agressió. El diàleg veritable, en canvi, necessita moments de silenci en els quals acollir el do extraordinari de la presència de Déu en el germà.

Benvolguts germans i germanes, dialogar ajuda les persones a humanitzar les relacions i superar les incomprensions. Hi ha tanta necessitat de diàleg en les nostres famílies, i com es resoldrien més fàcilment les qüestions si aprenguéssim a escoltar-nos mútuament! És així en la relació entre marit i muller, i entre pares i fills. Quanta ajuda pot arribar també del diàleg entre els professors i els seus alumnes; o entre directius i obrers, per a descobrir les exigències millors del treball.

De diàleg també viu l’Església amb els homes i dones de tots els temps, per a comprendre les necessitats que hi ha en el cor de cada persona i per a contribuir a la realització del bé comú. Pensem en el gran do de la creació i en la responsabilitat que tots tenim de salvaguardar la nostra casa comuna: el diàleg sobre aquest tema tan central és una exigència ineludible. Pensem en el diàleg entre les religions, per a descobrir la veritat profunda de la seva missió enmig dels homes i per a contribuir a la construcció de la pau i d’una xarxa de respecte i de fraternitat (cf. Enc. Laudato si’, 201).

Per a concloure, totes les formes de diàleg són expressions de la gran exigència d’amor de Déu, que surt a l’encontre de tots i en cada un posa una llavor de la seva bondat, per tal que pugui col·laborar en la seva obra creadora. El diàleg derrueix els murs de les divisions i de les incomprensions, crea ponts de comunicació i no permet que ningú s’aïlli, tancant-se en el seu petit món. No us n’oblideu: dialogar és escoltar allò que em diu l’altre i dir amb docilitat el que jo penso. Si les coses van així, la família, el barri, el lloc de treball serien millors. Però si jo no deixo que l’altre digui tot allò que té en el cor i començo a cridar —avui es crida molt— no arribarà a bona fi aquesta relació entre nosaltres; no arribarà a bona fi la relació entre marit i muller, entre pares i fills. Escoltar, explicar, amb docilitat, no cridar a l’altre, no, sinó tenir un cor obert.

Jesús coneixia bé el que hi havia en el cor de la samaritana, una gran pecadora; malgrat això no li va negar que es pogués explicar, va deixar que parlés fins al final, i va entrar de mica en mica en el misteri de la seva vida. Aquest ensenyament val també per a nosaltres. A través del diàleg podem fer créixer els senyals de la misericòrdia de Déu i convertir-los en un instrument d’acceptació i de respecte.

 [:es]

Descargar archivo

PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA JUBILAR

Sábado 22 de octubre de 2016

Queridos hermanos, ¡Buenos días!

El pasaje del Evangelio de Juan que hemos escuchado (cf 4,6-15) narra el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Lo que impresiona de este encuentro es el diálogo muy intenso entre la mujer y Jesús. Esto nos permite hoy subrayar un aspecto muy importante de la misericordia, que es precisamente el diálogo.

El diálogo permite a las personas conocerse y comprender las exigencias los unos de los otros. Sobre todo, es una señal de gran respeto, porque pone a las personas en actitud de escucha y en la condición de acoger los mejores aspectos del interlocutor. En segundo lugar, el diálogo es expresión de caridad, porque, aun no ignorando las diferencias, puede ayudar a buscar y a compartir el bien común. Además, el diálogo invita a ponernos ante el otro viéndolo como un don de Dios, que nos interpela y nos pide ser reconocido.

Muchas veces no encontramos a los hermanos, a pesar de vivir a su lado, sobre todo cuando hacemos prevalecer nuestra posición frente a la del otro. No dialogamos cuando no escuchamos suficientemente o tendemos a interrumpir al otro para demostrar que tenemos razón. Pero ¿cuántas veces, cuántas veces estamos escuchando a una persona, la paramos y decimos: “¡No! ¡No! ¡No es así!” y no dejamos que la persona termine de explicar lo que quiere decir? Y esto impide el diálogo: esta es una agresión. El verdadero diálogo, en cambio, necesita momentos de silencio, en los cuales acoger el don extraordinario de la presencia de Dios en el hermano.

Queridos hermanos y hermanas, dialogar ayuda a las personas a humanizar las relaciones y a superar las incomprensiones. ¡Hay tanta necesidad de diálogo en nuestras familias, y cómo se resolverían más fácilmente las cuestiones si aprendiéramos a escucharnos mutuamente! Es así en la relación entre marido y mujer, y entre padres e hijos. Cuánta ayuda puede llegar también del diálogo entre los profesores y sus alumnos; o entre directivos y obreros, para descubrir las exigencias mejores del trabajo.

De diálogo también vive la Iglesia con los hombres y las mujeres de todos los tiempos, para comprender las necesidades que alberga el corazón de cada persona y para contribuir a la realización del bien común. Pensemos en el gran don de la creación y en la responsabilidad que todos tenemos de salvaguardar nuestra casa común: el diálogo sobre este tema tan central es una exigencia ineludible. Pensemos en el diálogo entre las religiones, para descubrir la verdad profunda de su misión en medio de los hombres, y para contribuir a la construcción de la paz y de una red de respeto y fraternidad (cf Enc. Laudato si, 201).

Para concluir, todas las formas de diálogo son expresiones de la gran exigencia de amor de Dios, que sale al encuentro de todos y en cada uno pone una semilla de su bondad, para que pueda colaborar en su obra creadora. El diálogo derriba los muros de las divisiones y de las incomprensiones; crea puentes de comunicación y no permite que nadie se aísle, encerrándose en su pequeño mundo. No os olvidéis: dialogar es escuchar lo que me dice el otro y decir con docilidad lo que pienso yo. Si las cosas van así, la familia, el barrio, el puesto de trabajo serán mejores. Pero si yo no dejo que el otro diga todo lo que tiene en el corazón y empiezo a gritar —hoy se grita mucho— no llegará a buen fin esta relación entre nosotros; no llegará a buen fin la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos. Escuchar, explicar, con docilidad, no chillar al otro, no gritar al otro, sino tener un corazón abierto.

Jesús conocía bien lo que había en el corazón de la samaritana, una gran pecadora; no obstante lo cual no le negó que se pudiera explicar, dejó que hablara hasta el final, y entró poco a poco en el misterio de su vida. Esta enseñanza vale también para nosotros. A través del diálogo podemos hacer crecer las señales de la misericordia de Dios y convertirlas en un instrumento de aceptación y respeto.

 [:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Catequesis del Papa. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.