[:ca]Carta del sant Pare Francesc a Mons. Rino Fisichella[:es]Al venerado hermano Monseñor Rino Fisichella[:]

[:ca]

logo-pdf

Descarregar arxiu

escutpapaCarta del sant Pare Francesc
a Mons. Rino Fisichella
President del Consell pontifici
per a promoció de la nova evangelització
1 de setembre de 2015

La proximitat del Jubileu extraordinari de la Misericòrdia em permet centrar l’atenció en alguns punts sobre els quals considero important intervenir per a facilitar que la celebració de l’Any Sant sigui un moment autèntic d’encontre amb la misericòrdia de Déu per a tots els creients. És el meu desig, en efecte, que el Jubileu sigui experiència viva de la proximitat del Pare, com si es volgués tocar amb la mà la seva tendresa perquè s’enforteixi la fe de cada creient i, així, el testimoniatge sigui cada vegada més eficaç.

El meu pensament es dirigeix, en primer lloc, a tots els fidels que a cada diòcesi, o com a pelegrins a Roma, viuran la gràcia del Jubileu. Desitjo que la indulgència jubilar arribi a cada un com una experiència genuïna de la misericòrdia de Déu, la qual va a l’encontre de tots amb el rostre del Pare que acull i perdona oblidant completament el pecat comès. Per a viure i obtenir la indulgència els fidels estan cridats a fer una breu pelegrinatge a la Porta Santa, oberta a cada Catedral o a les esglésies que determini el bisbe diocesà, i a les quatre basíliques papals de Roma, com a signe del desig profund de conversió autèntica. Igualment disposo que es pugui guanyar la indulgència als santuaris on s’obri la Porta de la Misericòrdia i a les esglésies que tradicionalment s’identifiquen com a jubilars. És important que aquest moment estigui unit, abans que res, al sagrament de la reconciliació i a la celebració de la santa eucaristia amb un reflexió sobre la misericòrdia. Caldrà acompanyar aquestes celebracions amb la professió de fe i amb una pregària per mi i per les intencions que porto al cor per al bé de l’Església i de tot el món.

Penso, a més, en els qui per motius diversos es veuran impossibilitats d’arribar a la Porta Santa, en primer lloc els malalts i les persones grans i soles, sovint en condicions de no poder sortir de casa. Per a ells serà de gran ajuda viure la malaltia i el sofriment com a experiència de proximitat al Senyor que en el misteri de la seva passió, mort i resurrecció indica la via mestra per donar sentit al dolor i a la soledat. Viure amb fe i esperança joiosa aquest moment de prova, rebent la comunió o participant en la santa missa i en la pregària comunitària, també a través dels diferents mitjans de comunicació, serà per a ells la manera d’obtenir la indulgència jubilar. El meu pensament es dirigeix també als presos, que experimenten la limitació de la seva llibertat. El Jubileu sempre ha estat l’ocasió d’una gran amnistia, destinada a fer partícips a moltes persones que, fins i tot mereixent una pena, però havent pres consciència de la injustícia comesa, desitgen sincerament integrar-se de nou a la societat donant la seva contribució honesta. Que a tots ells arribi realment la misericòrdia del Pare que vol estar a prop de qui més necessita del seu perdó. A les capelles de les presons podran guanyar la indulgència, i cada vegada que travessin la porta de la seva cel·la, dirigint el seu pensament i la pregària al Pare, aquest gest podrà ser per a ells el pas de la Porta Santa, perquè la misericòrdia de Déu, capaç de convertir els cors, és també capaç de convertir les reixes en experiència de llibertat.

He demanat que l’Església redescobreixi en aquest temps jubilar la riquesa continguda en les obres de misericòrdia corporals i espirituals. L’experiència de la misericòrdia, en efecte, es fa visible en el testimoniatge de signes concrets tal com Jesús mateix ens va ensenyar. Cada vegada que un fidel visqui personalment una o més d’aquestes obres obtindrà certament la indulgència jubilar. D’aquí el compromís a viure de la misericòrdia per a obtenir la gràcia del perdó complet i total pel poder de l’amor del Pare que no exclou ningú. Serà, per tant, una indulgència jubilar plena, fruit de l’esdeveniment mateix que se celebra i es viu amb fe, esperança i caritat.

La indulgència jubilar, finalment, es pot guanyar també pels difunts. A ells estem units pel testimoniatge de fe i caritat que ens van deixar. De la mateixa manera que els recordem en la celebració eucarística, també podem, en el gran misteri de la comunió dels sants, pregar per ells perquè el rostre misericordiós del Pare els alliberi de qualsevol residu de culpa i els pugui abraçar en la benaurança que no té fi.

Un dels greus problemes del nostre temps és, certament, la modificació de la relació amb la vida. És una mentalitat molt generalitzada que ja ha provocat una pèrdua de la sensibilitat personal i social que cal tenir envers l’acolliment d’una nova vida. Alguns viuen el drama de l’avortament amb una consciència superficial, gairebé sense adonar-se del mal gravíssim que comporta un acte d’aquest tipus. Molts altres, en canvi, fins i tot vivint aquest moment com una derrota, consideren no tenir un altre camí per on anar. Penso, de manera especial, en totes les dones que han recorregut a l’avortament. Conec bé els condicionants que les van conduir a aquesta decisió. Sé que és un drama existencial i moral. He trobat moltes dones que portaven en el seu cor una cicatriu per aquesta elecció soferta i dolorosa. El que ha passat és profundament injust; però, només pel fet de comprendre’n la veritat pot consentir no perdre l’esperança. El perdó de Déu no es pot negar a tot aquell que s’hagi penedit, sobretot quan amb cor sincer s’apropa al sagrament de la confessió per a obtenir la reconciliació amb el Pare. També per aquest motiu he decidit concedir a tots els sacerdots, per a l’Any Jubilar, a no ser que hi hagi alguna qüestió contrària, la facultat d’absoldre del pecat de l’avortament als qui l’han practicat i, penedits de cor, demanen per això perdó. Els sacerdots s’han de preparar per aquesta gran tasca sabent conjugar paraules d’acolliment genuí amb una reflexió que ajudi a comprendre el pecat comès, i indicar un itinerari de conversió veritable per arribar a acollir el perdó autèntic i generós del Pare que tot ho renova amb el seu presència.

Una última consideració s’adreça als fidels que per motius diversos freqüenten les esglésies on celebren els sacerdots de la Fraternitat de Sant Pius X. Aquest Any jubilar de la Misericòrdia no exclou ningú. Des de diversos indrets, alguns germans bisbes m’han parlat de la seva bona fe i pràctica sacramental, unida, però, a la dificultat de viure una condició pastoralment difícil. Confio que en un futur proper es puguin trobar solucions per a recuperar la plena comunió amb els sacerdots i els superiors de la Fraternitat. Alhora, mogut per l’exigència de correspondre al bé d’aquests fidels, per disposició meva estableixo que els qui durant l’Any Sant de la Misericòrdia s’apropin als sacerdots de la Fraternitat Sant Pius X per a celebrar el sagrament de la reconciliació, rebran vàlidament i lícitament l’absolució dels pecats.

Confiant en la intercessió de la Mare de la Misericòrdia, encomano a la seva protecció la preparació d’aquest Jubileu extraordinari.

Vaticà, 1 de setembre de 2015

[:es]

logo-pdf

Descargar Archivo

 

Al venerado hermano
Monseñor Rino Fisichella
Presidente del Consejo pontificio
para la promoción de la nueva evangelización

escutpapaLa cercanía del Jubileo extraordinario de la Misericordia me permite centrar la atención en algunos puntos sobre los que considero importante intervenir para facilitar que la celebración del Año Santo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos los creyentes. Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experiencia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada vez más eficaz.

Mi pensamiento se dirige, en primer lugar, a todos los fieles que en cada diócesis, o como peregrinos en Roma, vivirán la gracia del Jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la indulgencia los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral o en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las cuatro basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la Puerta de la Misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifican como Jubilares. Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la santa Eucaristía con un reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de todo el mundo.

Pienso, además, en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, en primer lugar los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en condiciones de no poder salir de casa. Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor que en el misterio de su pasión, muerte y resurrección indica la vía maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la santa misa y en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación, será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.

He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso a vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será, por lo tanto, una indulgencia jubilar plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad.

La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin.

Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es, ciertamente, la modificación de la relación con la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de ese tipo. Muchos otros, en cambio, incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la esperanza. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón. Los sacerdotes se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un itinerario de conversión verdadera para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del Padre que todo lo renueva con su presencia.

Una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este Año jubilar de la Misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida, sin embargo, a la dificultad de vivir una condición pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados.

Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, encomiendo a su protección la preparación de este Jubileo extraordinario.

Vaticano, 1 de septiembre de 2015.[:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Missatges. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.